Nyhetsbrev - Vintern 2020

Förlaget Dragen Uts litteratur

Förlaget Dragen Ut är inte Chick publications distributörer i Sverige längre. De som vill beställa material från Chick Publications hänvisar vi till www.kiloart.se Vi tackar Chick publications för förtroendet att få lagerföra och distribuera allt Chicks material sedan 1987. På grund av ålderskäl behöver yngre krafter ta vid och därför har vi under 2019 lämnat uppdraget att vara Chicks distributör till förlaget Kiloart.se.

*** NYHET *** Albertoserien är nu i sin helhet översatt till svenska. Albertoserien i sex avsnitt, som blev en bästsäljare på 80-talet finns nu översatt på svenska. I serien ingår Alberto, Dubbelspel, Gudfäderna, Ond kraft, Fyra ryttare och Profeten. Alberto berättar hur han växte upp inom den beryktade Jesuit orden och om allt som han fick lära sig. Han fick lära sig att Jesuit orden inom den Romersk katolska kyrkan ligger bakom det mesta som händer i världen och vilken enorm makt och inflytande de har över organisationer, kyrkor, massmedia och olika länder. Alla tidningarna är i fyrfärgstryck. Skaffa hela serien för endast 100 kr plus porto eller läs varje tidning som pdf genom att besöka följande hemsida: www.kiloart.se

Reformationsåret 2017

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Detta har inneburit ett firande bland katoliker, lutheraner och andra evangeliska kyrkor. Påven Franciskus är övertygad om att reformationen redan är över och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén säger följande inför inledningen av reformationsåret på Svenska kyrkans hemsida: "Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta som man har tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred." Påven har nyligen sagt att den Katolska kyrkans karismatiker har en särskild uppgift i att ena kristenheten. Påven kallar detta "andlig ekumenik. Vi som vill fortsätta att vara evangeliskt kristna och inte acceptera katolska villoläror behöver se upp med alla andliga manifestationer. Det finns äkta men det finns också en hel del som inte är äkta. Vi behöver följa Paulus råd att "pröva andarna". Låt oss fortsätta att sprida det sanna evangeliet och se till att reformationen får leva vidare! Katoliken Bengt Malmgren skriver inför reformationsåret 2017: "Låt Lutherjubileet 2017 bli början till den bortre parentesen för 500 års splittring." Han instämmer även i katoliken Helmersons artikel i DN: "Nog är ekumenik viktigt. Samtidigt lyckas de kristna samfunden redan i dag leva rätt fredligt sida vid sida. Gemensam nattvard vore fint – men desto viktigare vore om ekumenikbegreppets enhet kunde utsträckas till att gälla alla religioner, alla människor.” Vi som är evangeliskt kristna inser vilken fara som lurar bakom dessa vackra ord om enhet. En ekumenik som har för avsikt att inkludera alla religioner går helt emot evangeliets klara budskap att Jesus Kristus är den enda vägen. Vi behöver påminna oss om vad katolska kyrkan står för.

Att tala med påven är som att tala med Gud själv

Påven har varit på besök i Filipinerna i januari 2015. En besökare, Bernie Nacario, säger så här: "Påven är Guds instrument, om du kan kommunicera med honom är det som att tala med Gud själv..." När kungar och många andra människor möter påven så böjer de knä inför påven som t.ex. den belgiska kungen gjorde när han var på besök för några år sedan. Är det människor som bara har denna felaktiga inställning? Nej, även påvar som levt tidigare påstår att de är Gud. Tänk på att påven enligt katolska kyrkan är felfri när han uttalar sig. Så här sa påven Innocentius III om påvarna: "Vi är Kristi ställföreträdare, inför oss ska alla knän böjas", han sade också att påven: "representerar inte blott en människa, men en sann Gud på jorden." Detta anspråk på gudomlighet är mycket farligt och kommer att vara ett kännetecken för antikrist när han träder fram. Påven på latin blir Pontifex Maximus, som har varit påvens titel sedan slutet av 300-talet. Titeln kommer från den romerska kejsartiteln och betyder den störste brobyggaren. Men när den romerska kejsaren bar titeln så betydde det att han var Jupiters överstepräst och han dyrkades under långa perioder som en gud. Vi hämtar ett citat från historikern Gibbon: "Strax efter det att Damaskus hade blivit Pontifex Maximus kom de babyloniska ceremonierna i förgrunden. År 381 började man tillbe jungfru Maria som Guds moder och himmelens drottning. Vid slutet av 300-talet var denna tillbedjan allmän och trängde undan den tillbedjan som tillkom Kristus." Den katolska kyrkan blev en blandning av kristendom och avgudadyrkan.

Skärselden

Med tiden infördes läran om en skärseld i den Katolska kyrkan. Denna villolära säger att de flesta människor först får sitt straff för sina synder. De som har gjort många synder får stanna där under en längre period. Efter att de har avtjänat sitt straff får de komma till himlen. Denna falska lära har också sitt babyloniska ursprung. Men Bibeln säger endast att vi har en himmel att vinna och ett helvete att undfly. Läran om skärselden gjorde att folket kom i prästerskapets händer. För betalning förrättar dessa präster böner m.m. för att hjälpa de redan avlidna snabbare genom skärselden. Kyrkan har tjänat mycket pengar på denna lära.

Celibattvånget för präster är obibliskt

För att stärka prästerskapets makt, infördes med tiden celibattvånget för alla präster. De förbjöds att gifta sig och blev därmed mer heliga än andra. Denna lära att börbjuda äktenskap går Paulus kraftigt emot i Bibeln, 1 Tim. 4:3. I Katolska kyrkan infördes även bikten och prästen fick makt att förlåta synder. Och alla synder var folket tvungna att bekänna för prästen i bikten. För en hel del präster, som ju alla levde i celibat, blev det för mycket att höra unga kvinnors syndabekännelser, så de föll i synd med dessa kvinnor. På grund av samma celibattvång förföll andra präster och munkar till att upptändas i begär till varandra och blev homosexuella. Detta felaktiga system att präster inte får gifta sig har lett till många synder. Många präster har även gett sig på barn, både pojkar och flickor och våldtagit dem. Många präster har blivit anmälda och myndigheterna har begärt att katolska kyrkan skall medverka för att få dem utlämnade. Men katolska kyrkan har försökt dölja detta och har betalat mycket pengar för att olika rättegångar skall läggas ner mot katolska präster. Det katolska celibattvånget skapar sexualförbrytare.

Spädbarnsdop, nattvarden m m

I Katolska kyrkan infördes också den falska läran om att det finns en pånyttfödelse i dopet och började mycket snart döpa spädbarn, vilket tyvärr en del evangeliska kyrkor har fortsatt att tillämpa. En katolik får lära sig att han är pånyttfödd i dopet och sedan skall tron "konfirmeras" genom konfirmationen. Det är därför som evangeliska församlingar som bygger på Bibeln inte har haft konfirmations utan bibelskola för sina ungdomar. En annan avgudericeremoni införllivades också med tiden, det oblodiga offret. När man i Egypten åt ett runt bröd som symboliserade solen så stod det IHS på dem och folket trodde att de åt guds bröd. Bokstäverna stod för deras avgudar. Katolska kyrkan fortsatte med detta och behöll bokstäverna IHS. Katolikerna tror att det betyder Jesus Kristus världens frälsare, men de som dyrkade Isis i Rom läste: Isis, Horus, Seb. Katolska kyrkan menar att prästen förvandlar brödet och vinet till Jesu verkliga kropp och blod. Man äter Jesu kött och dricker hans blod. Men Bibeln säger att vi inte får äta eller dricka blod. Katolikerna tillber det förvandlade brödet och vinet som en gud. Katolska kyrkan menar dessutom att Kristi offer inte var tillräckligt i sig självt för att ta bort straffet för våra syndder, utan vi måste bidraga till hans offer genom bikt och genom tillämpningen av den romersk katolska mässan som ett fortgående offer. Men Bibeln säger följande om Jesus: "Men sedan han har burit fram ett enda offer för synderna, som gäller för alltid, sitter han på Guds högra sida." (Hebr. 10).

De apokryfiska böckerna hör inte till Bibeln

Judarna har aldrig accepterat de apokryfiska böckerna som en del hävdar hör till Gamla Testamentet. Inte heller protestanterna accepterade dem på 1500-talet. Men för katolska kyrkan är dessa böcker viktiga. De finner stöd för en del av sina villoläror i dessa böcker. T. ex. avlatshandeln. När man sålde ett avlatsbrev i Katolska kyrkan så kunde man ge befrielse från synder som en person hade gjort. Här är några exempel: Syrak 3:30 "allmosor utplånar synder." Tobit 12:9 "ty allmosor räddar från döden och renar från alla synder." Nu har Bibel 2000 inkluderat de apokryfiska böckerna och det finns frikyrkoförsamlingar som säger att dessa böcker tillhör Bibeln! Om vi väljer att använda Bibel 2000 så finns faran att de apokryfiska böckerna accepteras som en del av Bibeln och dä är sann evangelisk tro i fara. En evangeliskt kristen tror på Bibelns budskap: "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Ef. 2:8-9. Men är inte avlatshandeln avskaffad idag? I Sverige är den inte så vanlig, men i andra länder så kan man fortfarande köpa avlatsbrev och i kombination med ett antal botgörande böner till Maria så blir man fri från sina synder. Avlatsbrev har varit en av katolska kyrkans största inkomstkällor och därför är man inte så villig att ta bort denna villolära.

En videohälsning från påven till Copeland

I februari, 2014, så skickade påven en videohälsning till Kenneth Copeland och ledarna som var samlade där. Tony Palmer som kom med hälsningen från påven talade om de skillnader som fanns förr, men som nu är undanröjda. Han talade om att för länge sedan fanns det bara ”en kristen” kyrka, som sedan delades i två, sedan i tre och nu finns det ca 33 000 olika riktningar. Tony sade att Lutheraner och katoliker har blivit överens om rättfärdiggörelsen genom tro. De har gjort ett gemensamt uttalande. Så nu finns det inget att protestera emot längre och då kan alla vara katoliker tyckte Palmer. Palmer sade att det är ett historiskt ögonblick. Han har tjänat tre påvar och ingen av de föregående har sänt en sådan hälsning som påven nu har gjort till Kenneth. Påven talade om missförstånd och splittring som förekommit i kyrkan men nu ville han att denna splittring skall nå ett slut. Påven önskade att de skall be till Herren att han förenar oss. Han sade att miraklet av enighet har börjat och trodde att detta mirakel skall fullbordas. Tony Palmer nämnde i sitt tal att den karismatiska väckelsen har betytt mycket för det som nu sker och Kenneth Copeland sade att detta var omöjligt för 47 år sedan. När han sade detta var det februari 2014. Om vi går 47 år bakåt i tiden så kommer vi till 1967, dvs den tidpunkt då den Karismatiska väckelsen bröt ut. Vi har tidigare lagt fram bevis för att den Katolska väckelsen kommer från Katolska kyrkan. Det var katolska ungdomar som precis innan hade varit i tillbedjan som blev fyllda med en ande och talade i tungor. Men de hade tillbett ett bröd som prästen hade förvadlat till en gud. Det var i själva verket en avgud och då kan man inte bli fylld direkt efter av den Helige Ande. Denna falska väckelse har försökt få ihop ljus och mörker, sann Kristi efterföljelse och avgudadyrkan.

De största kyrkorna i Sverige vill öka samarbetet med katoliker

Både ledningen för Svenska kyrkan, Svenska Missionsförbundet, Pingströrelsen och Livets Ord söker ett ökat samarbete med Katolska kyrkan. Det verkar som om de saknar all kunskap om alla de villoläror som finns i den Katolska kyrkan! Dessutom har Livets Ords grundare och ledare Ulf Ekman med sin fru konverterat till Katolska kyrkan. Förr sade han att det var fel att ha något sambarbete med Katolska kyrkan och nu har han blivit medlem där. En ledare som många har sett upp till lämnade sin rörelse och gick in i Katolska kyrkan. En tankeställare till alla som följer människor. Men låt oss ta med ett citat från en av pingstväckelsens mest kända ledare under 1900-talet, Levi Petrus. Han besökte Rom 1925 och skrev följande: "Nästa dag gick jag genom Vatikanen. Det var tillfälle för mig att få se och hälsa på påven, ty han hade mottagning, då jag besökte hans makalösa palats, men på förfrågan meddelades det mig, att man då var skyldig att kyssa hans hand, vilket ju innebär ett erkännande och en viss dyrkan av honom, varför jag utan tvekan avstod från att möta denna antikrists förebild". Och så här skrev Lewi Petrus i Evangelii Härold nr. 50 1927 med anledning av att Nathan Söderbloms ansträngningar att samla olika kyrkor till ett ekumeniskt möte: "För min personliga del känner jag mig djupt tacksam till Gud, att jag får tillhöra en andlig inriktning, som konsekvent hållit sig utanför detta ödesdigra alliansväsen. ... Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Den kan icke leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik. ...Vi veta av Guds ord, att avfallet skall bliva stort i den yttersta tiden". Låt oss även ta ett citat från David Wilkerson. Han fick se en syn om vad som skulle ske i ändens tid: "En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig…"

Låt oss lämna denna falska enhet

En stor del av kristenheten är involverad i en falsk enhet som inte är förenligt med Guds Ord. Låt oss lämna detta och återvända till Guds Ord och söka vägledning genom den Helige Ande. Det är mycket farligt att ta bort något eller lägga till något till Guds Ord. Vår auktoritet skall bara vara Guds Ord och inget annat. Gud bryr sig om allt Guds Ord. Det handlar om din och min tro. Om vi inte tror och tar emot sanningen, så blir följden att vi kommer att tro lögnen istället. (2 Thess. 2:11-12). Det handlar om att man idag vill att vi evangelisk kristna skall acceptera att den katolska läran har samma evangelium som vi predikar och att den Katolska kyrkan är en del i Kristi kropp, men det kan vi inte, eftersom Katolska kyrkan är full av fruktansvärda villoläror. Vi älskar alla katoliker precis som vi älskar alla andra människor. Det finns säkert många katoliker som ärligt söker sanningen men sitter fast i ett lärosystem och avguderi som inte leder till himlen. Låt oss ta ställning för den evangeliska tron och inte ge vika utan istället försöka vinna dem som är fångade i villoläror.

Till sist vill vi uppmana alla kristna. Lämna det ekumeniska tåget! Det bär till Rom och Bibeln varnar oss för detta religiösa system, babyloniska skökan, genom att ropa till oss: Ni, mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte skall få del av hennes plågor. (Upp. 18:4)

Om ditt samfund eller det ressällskap du är med i inte vill lämna detta tåg mot Rom så lämna dem! Gå ut ifrån denna falska enhet så att du slipper drabbas av de plågor som kommer över detta falska religiösa system som blivit en boning för onda andar.

Förlaget Dragen Ut